Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ

Vegoš s.r.o., Duklianskych hrdinov 651/47, 90101 Malacky

IČO: 48170356, DIČ:2120086364, Neplatca DPH

Kontaktný e-mail: daniel@vegos.sk, kontaktný telefón: 0948300829

1. Objednávka

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká odoslaním formuláru kupujúcim s prevádzkovateľom. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho prevádzkovateľom je e-mailové potvrdenie o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky".

1.1 Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ je povinný:

  • dodať na základe objednávky potvrdenej prevádzkovteľom kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.

Prevádzkovateľ má právo:

  • na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar,
  • stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodne inak.

1.2 Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

  • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu najneskôr pri preberaní tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
  • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

2. Dodacie a platobné podmienky

Tovar je určený na okamžitú spotrebu po doručení. Kupujúci bude kuriérom kontaktovaný telefonicky pred doručením tovaru. V prípade neprevzania tovaru do 10 minút od príchodu kuriéra bude tovar považovaný za doručený bez nároku na vrátenie peňazí, pokiaľ sa kupujúci s prevádzkovateľom nedohodne inak.

Za tovar je možné zaplatiť v hotovosti kuriérovi, ktorý následne kupujúcemu odovzdá doklad o zaplatení.

2.1 Obedy

Pri každom tovare z kategórie Obedy je uvedený dátum výroby a v ten deň bude aj doručený kuriérom kupujúcemu v čase od 10:30 do 13:00 na uvedenú adresu v objednávke.

2.2 Večere

Tovar z kategórie Večere bude doručený v deň objednania tovaru, ak bol tovar objednaný pred 18:00. Inak v nasledujúci deň v čase od 14:00 do 18:00. Kupujúci si môže s prevádzkovateľom dohodnúť približný čas doručenia. V prípade, že bola objednávka spravená v čase od 14:00 do 18:00 sa prevádzkovateľ bude snažiť doručiť tovar do jednej hodiny od objednania.

3. Reklamácie

Vzhľdom na to, že tovar je určený na okamžitú spotrebu, reklamácie prijímame do dvoch hodín od doručenia tovaru kuriérom. Rozhodnutie o reklamácii sa prevádzkovateľ zaväzuje oznámiť kupujúcemu do 30 dní telefonicky alebo e-mailom.

4. Spracovávanie osobných údajov

Osobné údaje kupujúceho budú použité výhradne len na vybavenie objednávky a marketingové účely prevádzkovateľa. Osobné údaje budú uchovávané po dobu troch rokov od poslednej objednávky kupujúceho alebo do obdržania písomnej žiadosti o odstránenie osobných údajov kupujúcim. Získavnie, spracovávanie a archivácie osobných údajov sa riadi platnými právnymi predpismi SR. Prevádzkovateľ môže spracúvať niektoré z osobných údajov alebo záznamov osobnej povahy vymedzených v nasledujúcom rozsahu:meno a priezvisko, bydlisko alebo sídlo, emailová adresa, telefonický kontakt, a to na dobu platnosti súhlasu kupujúceho.

S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

5. Zľavové kupóny, kódy a vouchery

Prevádzkovteľ môže pre marketingové účely vydať rôzne zľavové kupóny, kódy alebo vouchery (ďalej len "kupóny") či už vo fyzickej alebo elektronickej podobe. Platnosť týchto kupónov je jeden mesiac pokiaľ nie je uvedené inak. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť platnosť kupónov bez udania dôvodu a náhrady. Za tieto kupóny nie je možné požadovať finančnú náhradu a nie je možné ich vymáhať súdnou cestou.

6. Alternatívne riešenie sporu

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm